ਬੈਨਰ

ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ    ਬੈਂਜ਼   ਵੀ.ਡਬਲਿਊ    ਟੋਇਟਾ   ਹੁੰਡਈ  ਔਡੀ     Peugeot  ਜੀ.ਐਮਫੋਰਡ   ਰੇਨੋ    ਨਿਸਾਨ   ਹੌਂਡਾ  ਮਜ਼ਦਾ    ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ    ਸੁਬਾਰੁ    ਪੋਰਸ਼    ਲੈੰਡ ਰੋਵਰ   ਡੇਵੂ   ਫਿਏਟ  ਓਪਲ  ਸ਼ੈਵਰਲੇਟਸੁਜ਼ੂਕੀ    ਡੋਜ   ਕ੍ਰਿਸਲਰ     ਸਿਟ੍ਰੋਇਨ    ਕੀਆ  ਕੈਡੀਲੈਕ    ਜੀਪ    ਵੋਲਵੋ